products

Generator wodoru na dużą skalę na miejscu, sprzęt do produkcji wodoru

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Ally Hi-Tech
Cena: Negotiable
Szczegóły pakowania: Pakiet do żeglugi
Czas dostawy: 8 ~ 12 miesięcy
Szczegóły informacji
Podanie: wytwarzanie wodoru na miejscu Występ: Wysoka niezawodność
Ślad stopy: Modularyzacja Technologia: Dedykowana technologia dekarbonizacji
Automatyzacja: Wysoki stopień Wydajność: Wysoki
High Light:

system oczyszczania wodoru

,

sprzęt do produkcji wodoru


opis produktu

Generator wodoru na miejscu w dużej skali, sprzęt do produkcji wodoru

 

 

Generał

 

Ally Hi-Tech optimized the process of SMR, incluidng the reformer, heat exchange network (HEN) and purification system, to reduce both capital investmetn and natural gas consumption, on the basis of the gas preparation system of ammonia synthesis process. Ally Hi-Tech zoptymalizował proces SMR, w tym reformer, sieć wymiany ciepła (HEN) i system oczyszczania, w celu zmniejszenia zarówno inwestycji kapitałowych, jak i zużycia gazu ziemnego, w oparciu o system przygotowania gazu z procesu syntezy amoniaku. Typically, Ally Hi-Tech has been engaged in the optimization of the reformer and granted more than 6 patents in this field. Zazwyczaj Ally Hi-Tech była zaangażowana w optymalizację reformatora i udzieliła ponad 6 patentów w tej dziedzinie. Ally Hi-Tech provided the hydrogen solution with a capacity of 50 NCMH for Beijing Olympics based on the SMR process associated with PSA in 2008. Ally Hi-Tech dostarczył roztwór wodoru o pojemności 50 NCMH na olimpiadę w Pekinie w oparciu o proces SMR związany z PSA w 2008 r.

 

funkcje

  • Dojrzała technologia produkcji, bezpieczne i niezawodne działanie.

  • Bezpieczna i praktyczna kontrola działania z wysokim stopniem automatyzacji.

  • Niskie koszty operacyjne i krótki okres zwrotu.

  • Gaz odlotowy PSA odzyskany jako paliwo zmniejsza zarówno zużycie paliwa, jak i emisje spalin.

  • Zastosowano dedykowaną technologię dekarbonizacji (tj. Usuwanie CO2) w celu poprawy odzysku wodoru i produktu ubocznego

Schemat procesu

Generator wodoru na dużą skalę na miejscu, sprzęt do produkcji wodoru 0

 

 

Opis procesu

 

Desulphurization gas is mixed with steam as per a certain ratio. Gaz odsiarczający miesza się z parą według określonego stosunku. The mixutre flows through the Reformer Tubes, where it converts into syngas consisting of hydrogen and carbon monoxide and carbon dioxide and unreacted methane and steam in the presence of catalyst. Mixutre przepływa przez rury reformera, gdzie przekształca się w gaz syntezowy składający się z wodoru i tlenku węgla i dwutlenku węgla oraz nieprzereagowanego metanu i pary w obecności katalizatora. A heat exchange system is used as economizer, while a shift convertor is introducted to convert carbon monoixed into extra hydrogen and carbon dioxide. Jako ekonomizer zastosowano system wymiany ciepła, natomiast wprowadzono konwerter zmiany biegów, aby przekształcić węgiel monoix w dodatkowy wodór i dwutlenek węgla. The resulting gas enters into a PSA unit, where the hydrogen is separated from the other gases. Powstały gaz wchodzi do jednostki PSA, w której wodór jest oddzielany od innych gazów. The off-gas of PSA is recovered as fuel. Gaz odlotowy z PSA jest odzyskiwany jako paliwo.

 

Odczyn

 

CH4+ H2)O → 3H2)+ CO - Q

CO + H2)O → H2)+ CO2)+ Q

 

Wydajność

  • Pojemność wodoru: 3000 ~ 50 000 Nm3)/ h

  • Czystość wodoru: 99% ~ 99,99% (v / v)

  • Ciśnienie wodoru: 1,3 ~ 3,0 MPa (G)

  • Temperatura: otoczenia

Szczegóły kontaktu
Steve

Numer telefonu : +8613803799052

WhatsApp : +8613668204078